Trang 1 / 42

Luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học
Thực hiện: Nguyễn Đức Thành, năm 2005
Bộ môn Công nghệ Sinh học – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

Phần 1. Mở đầu
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích, yêu cầu

Phần 2. Tổng quan tài liệu
1. Tình hình dịch bệnh tôm trên thế giới
2. Tình hình nuôi và dịch bệnh tôm ở Việt Nam
3. Đặc điểm hệ thống miễn dịch của tôm sú
4. Khái quát về bệnh đố trắng và virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm sú
5. Một số phương pháp dùng chẩn đoán bệnh đốm trắng hiện nay
– Một số phương pháp phổ biến
– Sơ lược về phương pháp PCR và Realtime PCR
6. Một số dạng hợp chất ở thực vật
– Alkaloid
– Flavonoid
7. Một số công trình nghiên cứu và sử dụng thực vật trong phòng trị bệnh cho các đối tượng thủy sản

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
1. Thời gian và địa điểm thực hiện
2. Vật liệu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp ly trích và thu dịch chiết virus
– Phương pháp cảm nhiễm virus trên tôm
– Phương pháp thu mẫu
– Phương pháp PCR (định tính và định lượng)
– Phương pháp xác định một số yếu tố môi trường
4. Phương pháp bố trí thí nghiệm
– Sàng lọc các hopwj chất chiết xuất từ thảo dược đối với virus gây hội chứng đốm trắng
– Thử nghiệm các hợp chất sàng lọc khi tiêm trực tiếp hỗn hợp dịch chiết virus và hợp chất vào tôm

Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Phần 5. Kết luận và kiến nghịChia sẻ