Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN QUANG LINH
KHOA THỦY SẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, HUẾ – 2012

Nội dung:

Chương 1. BỐI CẢNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG – DỊCH BỆNH THỦY SẢN
1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
2. DỊCH BỆNH THỦY SẢN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
2.1. Tình hình chung về dịch bệnh và công tác phòng chống
2.2. Tình hình dịch bệnh thủy sản và công tác phòng chống
2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản và các văn bản quy định của các cấp về dịch bệnh và môi trường thủy sản
2.3.1. Pháp lệnh thú y
2.3.2. Thông tư 44 và 45 về vùng nuôi trồng thủy sản an toàn của Bộ NN & PTNT
2.3.3. Thông tư 36/2009/TT-BNNPTNT quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản
2.3.4. Quyết định của các UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản
3. THÀNH TỰU VÀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN Ở NƯỚC TA
3.1. Thành tựu và kết quả đạt được
3.2. Một số tồn tại và hạn chế trong phòng chống bệnh dịch thủy sản

Chương 2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT DỊCH BỆNH VÀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN
1.1. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn
1.3. Mục đích của việc hình thành hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản

Chương 3. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀ GIÁM SÁT THÔNG TIN DỊCH BỆNH
1. Bệnh do vi khuẩn Aeromonas
2. Bệnh do vi khuẩn Edwardsiella
3. Bệnh xuất huyết do virut
4. Hội chứng lở loét (EUS
5. Bệnh ký sinh trùng
6. Bệnh nấm
7. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT THÔNG TIN DỊCH BỆNH THỦY SẢN
8. CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO BỆNH DỊCH THỦY SẢN

Chương 4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁM SÁT THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH BỆNH THỦY SẢN
1. DỮ LIỆU VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU
1.1. Dữ liệu môi trường
1.2. Dữ liệu bệnh dịch thủy sản
1.3. Phương pháp quan trắc, thu, bảo quản và phân tích mẫu nước biển trong quan trắc môi trường
1.3.1. Bộ thông số và tiêu chuẩn chất lượng môi trường
1.3.2. Một số lưu ý trong quá trình quan trắc, phân tích môi trường nước biển
1.3.3. Quản lý và sử dụng số liệu quan trắc
2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HÌNH THÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO DỊCH BỆNH THỦY SẢN
3. CƠ SỞ KHOA HỌC HÌNH THÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO DỊCH BỆNH THỦY SẢN
4. PHÂN TÍCH DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ BẢN ĐỒ DỊCH DỄ BỆNH DỊCH THỦY SẢN
5. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO
5.1. Phương pháp thu thập thông tin
5.2. Phương pháp phân tích đánh giá và cảnh báo dịch bệnh
5.3. Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của giám sát dịch bệnh
5.4. Các đầu ra của hệ thống giám sát, quan trắc, cảnh báo dịch bệnh thủy sản
5.5. Các yêu cầu về nhân lực và sự hợp tác giữa các cơ quan đối với hệ thống giám sát, quan trắc, cảnh báo dịch bệnh thủy sản
5.6. Quy định hoạt động của trung tâm giám sát, quan trắc, cảnh báo dịch bệnh thủy sản
5.7. Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hệ thống giám sát, quan trắc, cảnh báo dịch bệnh thuỷ sản
5.8. Gắn kết cộng đồng với hoạt động quan trắc, cảnh báo dịch bệnh thủy sảnChia sẻ